Detail kurzu

Popis kurzu

Kurz Pracovní právo pro personalisty je zaměřen na pracovní právo jako jednu z významných oblastí efektivního personálního řízení, kromě zákoníku práce se orientuje na související právní předpisy, využívána je česká a evropská judikatura napomáhající účastníkům porozumění problematice a jejímu využívání v praxi. Součástí kurzu je nejen řešení obecných praktických příkladů z personální praxe, ale účastníci mají v rámci jednotlivých témat také prostor pro své dotazy. 

Podrobné informace na: https://kanpr.ff.cuni.cz/cs/pracovni-pravo-pro-personalisty-i/Obsah kurzu

Tematické moduly kurzu Pracovní právo pro personalisty:

1. Základní pracovněprávní vztahy, vznik pracovního poměru a změna pracovního poměru, DPČ a DPP

(účastníci pracovněprávních vztahů, vztah k občanskému zákoníku, vznik pracovního poměru, pracovní smlouva a vznik pracovního poměru jmenováním, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr – DPČ a DPP, doba určitá, zkušební doba, změna místa výkonu práce – pracovní cesta, přeložení, dočasné přidělení, změna druhu práce – převedení)

Po přednášce bude zadán písemný projekt.

Mgr. Romana Náhlíková Kaletová, advokát specializující se na pracovní právo

2. Skončení pracovního poměru 

(formy skončení pracovního poměru, právní události vedoucí ke skončení pracovního poměru, dohoda o rozvázání pracovního poměru, zrušení pracovního poměru ve zkušební době, výpověď, hromadné propouštění, okamžité zrušení pracovního poměru, neplatné rozvázání pracovního poměru)

Po přednášce bude zadán písemný projekt.

Mgr. Romana Náhlíková Kaletová, advokát specializující se na pracovní právo

3. Pracovní doba a doba odpočinku 

(obecná právní úprava; rozvržení pracovní doby – rovnoměrné, nerovnoměrné, pružná pracovní doba, konto pracovní doby, jiná úprava; práce přesčas; evidence pracovní doby; přestávky v práci a bezpečnostní přestávka; doba odpočinku – nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami a v týdnu) 

Homeoffice

(pojem homeoffice, rozvržení versus nerozvržení pracovní doby během homeoffice, jakým způsobem vše upravit, aplikační problémy – cestovní náhrady, BOZP apod. – a jejich možné řešení) 

Po přednášce bude zadán písemný projekt.

JUDr. Dominik Brůha, advokát specializující se na pracovní právo a právo ve zdravotnictví

4. Odměňování, srážky ze mzdy a náhrady výdajů poskytované zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce

(funkce a základní pojmy – mzda, plat, minimální a zaručená mzda, splatnost a výplata; základní principy odměňování, příplatky; odměna z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr; odměna za pracovní pohotovost; srážky ze mzdy a jejich podmínky, možnost započítávání v pracovněprávních vztazích; právní úprava náhrady výdajů, cestovní náhrady a jejich druhy)

Po přednášce bude zadán písemný projekt.

Mgr. Marie Janšová, partnerka advokátní kanceláře LEGALITÉ advokátní kancelář s.r.o. specializující se na pracovní právo

5. Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů a Vysílání

(přechod práv a povinností – právní úprava, základní pravidla a problematické aspekty, přechod práv a povinností v praxi zaměstnavatele – outsourcing/insourcing; vysílání – právní úprava vysílání, obecně k vysílání zaměstnance, jednotlivé způsoby vyslání, vyslání zaměstnance do třetích zemí)

Po přednášce bude zadán písemný projekt.

Mgr. Marie Janšová, partnerka advokátní kanceláře LEGALITÉ advokátní kancelář s.r.o. specializující se na pracovní právo

6. Dovolená, překážky v práci, mateřská a rodičovská dovolená, pracovní podmínky žen 

(druhy dovolené, pravidla pro poskytování a čerpání dovolené, krácení dovolené, hromadné čerpání dovolené, náhrada za dovolenou, pojem překážek v práci, překážky na straně zaměstnavatele, překážky na straně zaměstnance; zvláštní pracovní podmínky žen, ochrana před skončením pracovního poměru, mateřská dovolená a peněžitá pomoc v mateřství, rodičovská dovolená a rodičovský příspěvek, návrat z mateřské a rodičovské dovolené, nárok na neplacené volno do 4 let věku dítěte)

Po přednášce bude zadán písemný projekt.

Mgr. Romana Náhlíková Kaletová, advokát specializující se na pracovní právo

7. Náhrada majetkové a nemajetkové újmy v pracovněprávních vztazích 

(prevence, povinnost zaměstnance k náhradě újmy – obecná, zvláštní, povinnost zaměstnavatele k náhradě újmy – obecná, na odložených věcech, při odvracení škody; rozsah a forma náhrady újmy)

Osobní údaje v personalistice 

(základní pojmy – osobní údaj, zvláštní osobní údaj, zpracování osobních údajů; základní povinnosti správce a zpracovatele; souhlas se zpracováním osobních údajů; informační povinnosti; záznamy o zpracování osobních údajů; zpracování osobních údajů před vznikem pracovního poměru, v jeho průběhu a po jeho skončení; monitoring zaměstnanců)

Po přednášce bude zadán písemný projekt.

Mgr. Romana Náhlíková Kaletová, advokát specializující se na pracovní právo

8. Zaměstnanost a inspekce práce

(základní právní otázky v oblasti zaměstnanosti /evidence uchazečů o zaměstnání, podpora v nezaměstnanosti, aktivní politika zaměstnanosti, osoby se zdravotním postižením, insolvence/, nejčastěji zjišťovaná porušení pracovněprávních předpisů, povinnosti zaměstnavatele ve vztahu k úřadu práce a inspekci práce, proces kontroly – práva a povinnosti zaměstnavatele, praktické poznámky)

Mgr. Aleš Kalvoda, vedoucí inspektor OIP pro Ústecký a Liberecký kraj

9. Pracovněprávní spory 

(předcházení pracovněprávním sporům, soudní řízení z pohledu účastníka, nejčastější pracovněprávní spory – rozhodnutí soudů/judikatura)

Praktický workshop

(interaktivní seminář, procvičení znalostí získaných v kurzu na praktických příkladech, příprava pracovněprávních dokumentů, případové studie a hledání jejich řešení, diskuze nad současnými problémy účastníků z praxe)

Mgr. Romana Náhlíková Kaletová, advokát specializující se na pracovní právo

10. Daňová abeceda pro personalisty 

(základní pravidla pro jednotlivé odvody, daňové problémy při poskytování benefitů, prohloubení a zvýšení kvalifikace z daňového hlediska, odměňování manažerů)

Ing. Ditta Hlaváčková, daňová poradkyně ProxyCílová skupina

Kurzy je vhodný pro pracovníky v oblasti řízení lidí, personální práce, profesního a personálního poradenstv nebo vzdělávání dospělých.

Certifikát Absolventi obdrží osvědčení vydané FF UK v Praze. Poznámka k ceně

Studijní podklady pro účastníky jsou v ceně kurzu.

Kontaktní osoba

Bc. Veronika Kazimourová
+420 221619607
veronika.kazimourova@ff.cuni.cz

Hodnocení
Organizátor