Detail kurzu

Popis kurzu

Absolvent komunikuje v ruském jazyce v běžných situacích, které mohou nastat během jeho působení v ruskojazyčném prostředí (např. na služební cestě, v případě telefonického či korespondenčního styku apod.) Vzhledem k tomu, že se jedná o získání řady specifických znalostí, dovedností a kompetencí, frekventant tohoto programu dalšího vzdělávání nejprve zvládne nezbytné základy ruštiny. Absolvent dále disponuje kompetencemi pro konverzaci v ruštině během služebních cest (povinně volitelný modul Ruština pro služební cesty), pro obchodní jednání v ruském jazyce (povinně volitelný modul Firma a obchodní jednání), frekventanti modulu Obchodní korespondence v ruském jazyce by měli zvládnout psaní na ruské klávesnici, základy tvorby obchodních dopisů atd.

Obsah kurzu

Charakteristika obsahu vzdělávacího programu Vzdělávací program je rozdělen na tyto moduly:

M01 – Úvod do ruského jazyka M02 – Ruská výslovnost – základy fonetiky M03 – Mluvnice po začátečníky M04 – Lexikální prostředky – slovní zásoba M05 – Běžné konverzační situace M06 – Práce se slovníky, vyhledávání informací M07 – Vybraná pravidla ruského pravopisu a gramatiky

M1C – Ruština pro služební cesty M2F – Firma a obchodní jednání v ruském jazyce M3OK – Obchodní korespondence v ruském jazyce

Během absolvování základních 7 modulů (M01 až M07) účastníci získají kompetence odpovídající kurzu nejnutnějších základů ruského jazyka. Jedná se o osvojení nezbytné slovní zásoby, zvládnutí tiskací podoby azbuky a stěžejních mluvnických jevů. Jde vlastně o intenzivní kurz ruštiny pro začátečníky, s tím, že na probraná gramatická a lexikální témata později naváže učivo vyšších modulů (jednoho, dvou nebo všech tří).

Zájemci, kteří základy ruštiny zvládli již dříve, mohou některé moduly vynechat s tím, že prokáží potřebné znalosti prostřednictvím doplňovací zkoušky (viz kapitola Pojetí a cíle vzdělávacího programu).

K jednotlivým modulům: M01 – Úvod do ruského jazyka Modul seznamuje s elementárními základy ruského jazyka. Je určen především lidem, kteří neznají azbuku –a nikdy se ruštinou nezabývali. Jedná se o vstupní část kurzu, která je určena naprostým začátečníkům. M02 – Ruská výslovnost – základy fonetiky Cílem je, aby frekventanti zvládli elementární základy ruské výslovnosti. Modul je povinný i pro účastníky, kteří se kdysi ruštinu učili, jde o nezbytné východisko pro konverzační aktivity. M03 – Mluvnice po začátečníky Cílem modulu je zprostředkování a pokud možno osvojení vybraných základních pravidel ruské mluvnice. Získané kompetence jsou nutným vstupním předpokladem ke studiu nadstavbových modulů. M04 – Lexikální prostředky – slovní zásoba Modul zprostředkovává základní slovní zásobu, která je potřebná k zahájení studia povinně volitelných částí kurzu. Cílem je aktivní osvojení minimálně 800 lexikálních jednotek. M05 – Běžné konverzační situace Modul je zaměřený na rozvoj ruskojazyčných komunikačních kompetencí. Frekventant dovede rusky komunikovat v rámci jednoduchých a běžných situací. Využívá lexikální prostředky osvojené během studia předchozího modulu. Cílem je připravit posluchače na zvládnutí nadstavbové části kurzu, proto tímto modulem musí povinně projít všichni účastníci. M06 – Práce se slovníky, vyhledávání informací Modul má praktické zaměření – rozvíjí dovednosti související s vyhledáváním potřebných slov, obratů a informací gramatické povahy ve slovnících. Výuka se zaměřuje i na práci se slovníky na internetu. Frekventanti se také naučí vyhledávat potřebné informace na ruskojazyčných webových stránkách. M07 – Vybraná pravidla ruského pravopisu a gramatiky Výuka vede k osvojení nejdůležitějších pravidel ruského pravopisu a vybraných gramatických jevů. Frekventanti se také učí psát na ruské klávesnici. Modul je proto povinný pro všechny zájemce o vzdělávací program. M1C – Ruština pro služební cesty Modul zprostředkovává kompetence, které lze zúročit během služebních cest či pracovního pobytu v rusky mluvících zemích. Odpovídá tomu výběr probíraných témat. Modul je zaměřen na cestování, dopravní prostředky, ubytování, turistiku, kulturu, profesní život atd. Velký prostor je věnován reáliím Ruska a práci s informacemi o ruskojazyčných zemích. M2F – Firma a obchodní jednání v ruském jazyce Modul zprostředkovává kompetence, které lze uplatnit během obchodního styku s rusky mluvícími lidmi. Výuka je tedy zaměřena na akvizici příslušné slovní zásoby a na zvládnutí standardních konverzačních situací, jež mohou nastat během obchodních jednání, výstav apod. Součástí modulu je tvorba firemních a obchodních prezentací. M3OK – Obchodní korespondence v ruském jazyce Modul si klade za cíl absolventy kurzu vybavit kompetencemi potřebnými ke zvládnutí jednoduché obchodní korespondence. Základní součástí modulu je rozvoj psaní na ruské klávesnici. Modul se zaměřuje na psaní obchodních dopisů, objednávek, faktur, smluv, potvrzení o přijetí zboží. Samostatnou kapitolou je elektronická pošta.

Součástí všech tří nadstavbových modulů (M1C, M2F, M3OK) je práce s internetem se zaměřením na ruskojazyčný prostor a na ruské weby.

Cílová skupina

  • zaměstnanci podniků a firem, pro které jsou obchodní kontakty s Ruskou federací perspektivní, podnikatelé, pracovníci cestovních kanceláří,
  • pracovníci státní správy a státní zaměstnanci, kteří přicházejí do styku s ruskojazyčnou komunitou,
  • nezaměstnaní, kteří dalším vzděláváním zvýší svou šanci na pracovním trhu,
  • zájemci o ruský jazyk (např. lidé středního věku, kteří si chtějí oživit a rozšířit jazykové kompetence získané kdysi ve škole, ženy v domácnosti apod.).

Kontaktní osoba

Ladislav Miček, PaedDr.
+421 494 323 711
micek@szeskostelec.cz

Hodnocení
Organizátor