Detail kurzu

Popis kurzu

Kurz je zaměřen na specifické oblasti pracovněprávních vztahů, se kterými se setkávají personalisté ve své praxi velmi často. Součástí kurzu je řešení praktických příkladů z personální praxe, k jednotlivým tématům mají účastníci prostor pro své dotazy.

Podrobné informace na webu katedry: https://kanpr.ff.cuni.cz/cs/pracovni-pravo-pro-personalisty-ii/

Obsah kurzu

Tematické moduly kurzu Pracovní právo pro personalisty II.:

1. Skončení pracovního poměru ve světle judikatury českých soudů (rozhodovací praxe Nejvyššího soudu ČR v souvislosti s jednotlivými způsoby skončení pracovního poměru) Workshop (procvičení na praktických příkladech, případové studie a hledání jejich řešení, diskuze nad současnými problémy účastníků z praxe) Po přednášce bude zadán písemný projekt.

Mgr. Romana Náhlíková Kaletová, advokát specializující se na pracovní právo

2. Diskriminace, nerovné zacházení a šikana v pracovněprávních vztazích (zákaz diskriminace a zásada rovného zacházení v pracovněprávních vztazích – pojmy, diskriminační důvody, výjimky, praktická aplikace, povinnosti zaměstnavatele, právní prostředky obrany před diskriminací a nerovným zacházením, zásada stejné odměny za stejnou práci a práci stejné hodnoty, šikana, mobbing, bossing a další formy nežádoucího chování na pracovišti) Po přednášce bude zadán písemný projekt.

Mgr. Marie Janšová, partnerka advokátní kanceláře LEGALITÉ advokátní kancelář s.r.o. specializující se na pracovní právo

3. Náhrada majetkové a nemajetkové újmy zaměstnavatelem zaměstnanci, včetně pracovních úrazů a nemocí z povolání (povinnosti zaměstnavatele k náhradě škody, obecná a zvláštní, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, pracovní úrazy, nemoci z povolání a jejich odškodňování, zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatelů) Po přednášce bude zadán písemný projekt.

JUDr. Martin Mikyska, advokát, přední odborník a znalec specializující se na náhrady za ztrátu na výdělku při úrazech a nemoci z povolání

4. Pracovně-lékařské služby (vstupní, periodické a další pracovnělékařské prohlídky, smlouva o poskytování pracovnělékařských služeb, úhrada pracovnělékařských služeb, lékařské posudky, přezkum lékařských posudků, řešení nezpůsobilosti zaměstnance k práci, rozvázání pracovního poměru ze zdravotních důvodů, kategorizace prací, další povinnosti a sankce v oblasti pracovnělékařských služeb) Po přednášce bude zadán písemný projekt.

JUDr. Barbora Suchá, advokát specializující se na pracovní právo

5. Agenturní zaměstnávání (agentury práce, agenturní zaměstnávání; jednotlivé vztahy mezi agenturou práce, dočasně přiděleným zaměstnancem a uživatelem; smlouva o dočasném přidělení, pokyn k dočasnému přidělení, srovnatelné podmínky, ukončení dočasného přidělení, náhrada škody) Slaďování pracovního a soukromého života (způsoby zajištění rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob, homeoffice, úprava pracovní doby) Po přednášce bude zadán písemný projekt.

Mgr. Romana Náhlíková Kaletová, advokát specializující se na pracovní právo

Certifikát Absolventi kurzu obdrží osvědčení vydané FF UK. Poznámka k ceně

Studijní podklady pro účastníky jsou v ceně kurzu.

Kontaktní osoba

Bc. Veronika Kazimourová
+420 221 619 607
veronika.kazimourova@ff.cuni.cz

Hodnocení
Organizátor