Detail kurzu

Dotační tituly ze strukturálních fondů EU pro období 2014-2020 v rámci veřejné podpory (nové podmínky od 1. 7. 2014)

ORKAM Plzeň, s.r.o.

Popis kurzu

Cíle vzdělávacího programu Seminář bude zaměřen na praktickou aplikaci pravidel pro čerpání dotací ze strukturálních fondů EU pro období 2014–2020 v rámci veřejné podpory. Seznámíme Vás s právním základem pro veřejnou podporu, definicí a praktickými příklady v nejfrekvento­vanějších oblastech, kde dochází k financování z veřejných zdrojů s důrazem na přijatá rozhodnutí Evropské komise. Současně budou na semináři přestaveny podpory malého rozsahu de minimis (200 000 EUR) společně s centrálním registrem a jeho novinkami platnými od 1. 7. 2014.

Obsah kurzu

Program Vymezení základních pojmů a vztahů pro nové programové období 2014–2020. Podpora z veřejných zdrojů a pravidla pro veřejnou podporu. Možné oblasti podpory. Nová bloková výjimka. Podmínky aplikace, způsoby použití. Význam pro poskytování veřejné podpory. Prodeje veřejného majetku a pravidla pro veřejnou podporu. Dovolené a zakázané způsoby. Obrana proti spekulativním nabídkám. Detailní rozbor jednotlivých definičních znaků včetně demonstrace na některých rozhodnutích institucí EU. Financování kultury z veřejných rozpočtů a pravidla pro veřejnou podporu. Rozbor financování kulturních festivalů, divadel, kulturních památek aj. z pohledu pravidel pro veřejnou podporu. Demonstrace na příkladech Maďarska, Španělska, Polska a Nizozemí. Veřejné financování sportu a veřejná podpora. Zaměření na financování bazénů, sportovních areálů, sportovních klubů atd. Budování infrastruktury a pravidla pro veřejnou podporu. Služby obecného hospodářského zájmu (závazky veřejné služby) a jejich užití. Podpora malého rozsahu (de minimis) – 200 000 EUR Centrální registr podpor malého rozsahu (de minimis). Dotazy, diskuse.

Cílová skupina

Představitelé územních samospráv, pracovníci a představitelé organizačních složek státu, příspěvkových organizací, referenti majetkových odborů, představitelé společností pod kontrolou státu a územních samospráv, zaměstnanci a další osoby odpovědné za regionální rozvoj a podpory podnikatelů, zaměstnanci odpovědní za problematiku Strukturálních fondů, interní auditoři a pracovníci kontroly, podnikatelé, právníci, advokáti, ekonomové, pracovníci co rozhodují o vynakládání veřejných zdrojů, příjemci těchto zdrojů a další zájemci o možnost využití veřejných prostředků vzhledem k pravidlům Evropské unie a zachování efektivní hospodářské soutěže.

Poznámka k ceně

Dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH je cena semináře pro úředníky územně samosprávných celků osvobozena od DPH, tj. 1800,00 Kč.

Hodnocení
Organizátor