EMPLA společnost s ručením omezeným

EMPLA spol. s r. o. byla založena v roce 1991 a zabývá se výzkumem, vývojem a realizací technologií pro ochranu životního prostředí a zdraví. Společnost vlastní moderně vybavené Ekologické laboratoře č. 1110, akreditované národním akreditačním orgánem ČIA o.p.s. dle požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025.

Poskytujeme komplexní služby v ochraně životního prostředí autorizované měření emisí, měření imisí a pachových látek ekotoxikologické testování chemických látek a chemických přípravků Reach posudky v oblasti analýzy znečištění ovzduší (rozptylové studie, odborné posudky)

měření hluku, měření vibrací, hlukové studie, protihlukové opatření, měření faktorů pracovního prostředí

rozbory, odběry a analýzy vod a potravin rozbory krmiv a rozbory hnojiv rozbory zemin, sedimentů, odpadů a pevných materiálů hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, ekotoxikologické testování výluhů zpracování žádosti o vydání integrovaného povolení (IPPC) studie posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA), hodnocení zdravotních rizik projektování, výroba a realizace ČOV a úpraven vod školící a vzdělávací semináře, rekvalifikační kurzy poradenství v oblasti ochrany životního prostředí

Seznam kurzů instituce

Název kurzu Cena Termín