Detail kurzu

ANGLIČTINA - začátečníci

JAZYKOVÁ ŠKOLA YES

Popis kurzu

Kurz je určen úplným začátečníkům. Zaměřuje se na osvojení základní slovní zásoby, vazeb a frází, na tvorbu vět v kontextu v jednotlivých komunikačních situacích. Pozornost je též věnována nácviku správné výslovnosti. Samozřejmostí jsou domácí úkoly, ve kterých se procvičuje především gramatika, případně čtení krátkých textů. Výuka rozvíjí komunikativní dovednosti, zvláště formou poslechových a konverzačních cvičení a soustřeďuje se na běžné komunikační situace, ve kterých se angličtina nejčastěji používá. # malé skupiny (6 osob) # individuální přístup # vysoká efektivita výuky # kvalitní učební materiál # moderní výukové metody # důraz na konverzaci a na rozvíjení komunikativních dovedností # rozvoj všech dovedností v anglickém jazyce, tj. čtení, psaní, mluvení a poslech; zvláštní pozornost je věnována poslechu a mluvení

Obsah kurzu

Učebnice: Face2Face

Cílová skupina

JAZYKOVÁ ÚROVEŇ – A1 poslech: Rozumím známým slovům a zcela základním frázím týkajícím se mé osoby, mé rodiny a bezprostředního konkrétního okolí, pokud lidé hovoří pomalu a zřetelně. čtení: Rozumím známým jménům, slovům a velmi jednoduchým větám, například na vývěskách, plakátech nebo v katalozích. ústní interakce Umím se jednoduchým způsobem domluvit, je-li můj partner ochoten zopakovat pomaleji svou výpověď nebo ji přeformulovat a pomoci mi formulovat, co se snažím říci. Umím klást jednoduché otázky a na podobné otázky odpovídat, pokud se týkají mých základních potřeb, nebo jde-li o věci, jež jsou mi důvěrně známé. samostatný ústní projev: Umím jednoduchými frázemi a větami popsat místo, kde žiji, a lidi, které znám. písemný projev: Umím napsat stručný jednoduchý text na pohlednici, například pozdrav z dovolené. Umím vyplnit formuláře obsahující osobní údaje, například své jméno, národnost a adresu při přihlašování v hotelu.

Poznámka k ceně

cena včetně DPH na celý školní rok

Kontaktní osoba

Mgr. Jiřina Müllerová
+420 603 343 008
yes@yes4u.cz

Hodnocení
Organizátor